KBCS Nu Num naw ku hpawng jahkring da ai lam

Singapore Asuya a matsun hte maren Nawku Jawng lamang ni yawng hpe April, 2020 htum hkra pat da na ga ai

KBCS Nu Num naw ku hpawng hpe April, 2020 shata htum du hkra jahkring da na ga ai