KBCS KANU NUM & WA LA NI A GINLUNG HKRITMAS

KBCS KANU NUM & WA LA NI A GINLUNG HKRITMAS

KBCS KaNu Num & Wa La ni a Ginlung Hkritmas hpe du na Laban ya shani galaw sa wa na re.
Kumhpa galai hkat ai lamang nga ai re.
Yawng sa du shang lawm ga law.

Aten- 4 pm (15 Dec 2019)
Shara- Nawku Jawng Level (3)
Lu sha ten- 5 pm.