Photo
Video
Audio
File
Makam Kri Dung Ai Kanu

Video Playlist

 

Makam Kri Dung Ai Kanu

Sermon From - Rev.Lahkrem Naw Bible Passage - Ga Shapawp 31:10; 31:30

10 Sari rawng ai num hpe kadai wa mu lu a ta? Shi gaw lungseng hta grau hpu nga ai.

30 Shi lata a shabyin ai akyu shi hpe jaw u; Shi galaw ai amu, mare chyinghka hta, shi hpe shakawn u ga.