Photo
Video
Audio
File
Madat Mara Ai Shaman Chyeju

Video Playlist

 

Madat Mara Ai Shaman Chyeju

Sermon From - Rev. Waje Brang Awng Bible Passage - Tara Jahprang 28:1-6; Shakawn Kungdawn 112:1-3; 128:1-4; Mahte 6:33

Tara Jahprang 28:1-6

1 Dai ni ngai nang hpe hkangda mada ga yawng hpe hkan nang lu hkra, 2 na a Karai Kasang Yehowa a ga hpe nang azin ayang madat n yang gaw, na a Karai Kasang Yehowa, masha amyu nlang hte hta nang hpe shagrau na rin dai:na a Karai Kasang Yehowa a ga nang madat n yang gaw, ndai chyeju shaman nlang hte na ntsa e du nna nang kaw pru na ra ai. 3 Na a mare hta chyeju shaman lu la na ra ai; na a yi hkauna hte chyeju shaman lu la na ra ai.

4 Kashu kasha matu mara hta mung, na lamu ga nsi naisi hta mung, yamnga mayat maya ai hta na, na a dumsu hte sagu bainam ulung ni hta mung, chyeju shaman lu la na ra ai.

5 Na a shingnoi htingga hta mung, muk gumrin ai ban hta mung, chyeju shaman lu la na ra ai.
6 Nhku shang wa yang shaman lu la na ra ai, shinggan pru wa yang, chyeju shaman lu la na ra ai.

Mahte 6:33

33 Nanhte chyawm gaw, shi a mungdan hte shi a ding hpring ai lam hpe shawng tam nga mu; shaloi dai nlang nanhte hpe kahtap jaw na ma rin dai. 34 Dai rai nna, hpawt ni na matu myit hkum tsang myit ; hpawt ni gaw shi a matu ru tsang na ra ai.Dai ni na ru tsang ai gaw, dai ni na matu ram nga ai.

===========================================
” Praise the LORD. Blessed are those who fear the LORD, who find great delight in his commands. Their children will be mighty in the land; the generation of the upright will be blessed. Wealth and riches are in their houses, and their righteousness  endures forever. “

Psalms 112:1-3 NIV