Photo
Video
Audio
File
Awng Padang Hte Yesrusalem De Shang Wa Ai Madu Yesu

Video Playlist

 

Awng Padang Hte Yesrusalem De Shang Wa Ai Madu Yesu

Sermon From - Sara Zinghang Gam Htun Bible Passage - Zehkaria 9:9; Mathe 7:21; Luka 19:35-38

Zehkaria 9:9

Ziun shayi sha e, nachying kabu gara nga u; Yerusalem shayi sha e, garu jahtau u: yu u, na a hkawhkam wa nang hpang de du ra ai; shi gaw dinghpring nga nna, hkyehkrang la ai lam shapraw nu ai: shi gaw sumnung ai myit rawng nna, lawze a ntsa e, rai sa, lawze kanu a kasha ntsa e, jawn nga ai.

Mathe 7:21

21 Ngai hpe Madu e, Madu e, nga ai hte yawng mayawng gaw, sumsing lamu na mungdan hta shang lu na ma ai n rai: sumsing lamu hta nga ai,nye wa a myit hkan ai wa sha, shang lu na ra ai.

Luka 19:35-38

35 Shaloi shan gaw dai lawze kasha hpe Yesu hpang de dun wa nna, shanhte a hpun nba mara nhtawm, Yesu hpe shajawn mu ai.

36 Shing rai shi jawn sa wa nga yang, shanhte gaw tinang ni a hpun nba ni hpe lam e hkan nep ya ma ai.

37 Ya mare du wa magang yang na Tsanlun bum kadawng yu ai kaw du yang, sape hpung masha nlang hte gaw, shanhte mu yu sai magam atsam amu yawng a majaw, kabu gara let nsen kaba hte Karai Kasang shakawn kungdawn tsun ma ai gaw, 38 Madu a amying ningsang hte Du sa ai Hkawhkam wa gaw, a nga ai law; Sumsing lamu e ngwi pyaw ai hte, Tsaw Htum ai shara e hpung shingkang rawng u ga law, nga ma ai.